Informacja dla farmaceutów posiadających dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze

W związku z informacjami o utrudnieniach w przyjmowaniu dzieci farmaceutów i techników farmacetycznych do placówek przedszkolnych i żłobków przedstawiam przepisy prawne, które zaliczają nasze dzieci do wyjątków ujętych w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

1. Informacja o zmianach w zasadach bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia (przedłużone do 16 kwietnia)

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpiec...

2. Pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej do premiera Morawieckiego

https://www.nia.org.pl/2021/03/26/naczelna-rada-aptekarska-zwraca-sie-z-...

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

§1 pkt 3 ust. 3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000560/O/D20210560...

4. Ustawa o zawodzie farmaceuty

Art.2.1. Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009701.pdf

5. Ustawa Prawo Farmacetyczne

Art.2a.2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o osobie wykonującej zawód medyczny, rozumie się przez to lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, felczera (starszego felczera), pielęgniarkę, położną, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego lub technika farmaceutycznego, o którym mowa wart.91ust.1,

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000944/U/D20200944...

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA