Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty

dla Członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w 2020 r.

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie OC farmaceuty, który został wdrożony pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Członkowie OIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Okręgową Izbę Aptekarską w ramach opłaconych składek członkowskich.

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:

wydanie leku innego niż zamówiony,

OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,

wydanie leku zepsutego, sfałszowanego

wydanie leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,

wydanie leku na bazie sfałszowanej recepty, o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu),

szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa,

wydanie leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej, o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu

Na potrzeby programu ubezpieczeń przygotowana została specjalna definicja produktu, gdzie określa się go jako:

rzecz ruchomą, choćby została połączona z inna rzeczą

każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, niezależnie od jego postaci (gotowy, apteczny, recepturowy itp.) oraz jego charakteru (roślinny, homeopatyczne itp.)

parafarmaceutyk, przez który rozumie się środek o właściwościach zbliżonych do właściwego leku, sprzedany bez recepty, wytworzony najczęściej z surowców naturalnych, o łagodnym działaniu leczniczym lub profilaktycznym

wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

wyrób medyczny i toaletowy, wprowadzony do obrotu w ramach działalności apteki

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

suplementy diety

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w przypadku farmaceuty wykonującego czynności zawodowe objęte ochrona ubezpieczeniową na terenie RP, bez względu gdzie wystąpi skutek.

Przykład zdarzenia: lek wydany na terytorium RP przez farmaceutę, który jest objęty ubezpieczeniem, natomiast skutki uboczne ujawnią się poza RP, lek będzie spożyty poza RP.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów.

Suma gwarancyjna dla Okręgowej Izby Aptekarskiej: 100 000 zł na jedno zdarzenie i 3 000 000 na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone koszty ochrony prawnej (sublimit 50 000 zł), które dają możliwość skorzystania z:

- pokrycia kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych osoby ubezpieczonej, związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty,

- pokrycia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony,

- swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów osoby ubezpieczonej w postępowaniu sadowym lub administracyjnym.

Ochroną ubezpieczeniową objęci są Członkowie Izby jako osoby zatrudnione na każdy rodzaj umowy oraz prowadzący własną działalność osobistą –aptekę, jak również osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji farmaceuty/aptekarza, będące w trakcie nabywania kwalifikacji lub uprawnień, wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub funkcji farmaceuty/aptekarza, w szczególności stażyści i praktykanci.

Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.