Okręgowa Komisja Rewizyjna OOIA w Opolu

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 
OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W OPOLU

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

mgr farm. MONIKA MUSZYŃSKA-Powiat opolski

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

mgr farm. ELŻBIETA KLAJA-Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

mgr farm. MARIA PAJĄK-Miasto Opole 

Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku 
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).

Art. 31. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy;
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie aptekarskiej.