Informacja dla absolwentów studiów farmaceutycznych starających się po raz pierwszy o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu

W związku z panującą pandemią Rada OOIA informuje o zmianie sposobu dostarczania dokumentów i trybie wydawania PWZ.

Osoba starająca się o PWZ po raz pierwszy (absolwent) pobiera ze strony izby (ooia.pl) z zakładki "formularze i wnioski" dwa pierwsze załączniki:

1. Dokumenty do PWZ - wykaz niezbędnych dokumentów

2. Wniosek o wydanie PWZ

Ad. 1.

Wszystkie dokumenty (skany) składamy mailowo na adres biura. Ustala się następujące terminy składania dokumentów:

01.04 - 15.04.20 - złożone poprawnie wnioski będą rozpatrywane na
posiedzeniu Rady (Prezydium) w dniu 17.04 br.

16.04 - 28.04.20 - złożone poprawnie wnioski będą rozpatrywane na
posiedzeniu Rady (Prezydium) w dniu 30.04 br.

29.04 - 13.05.20 - złożone poprawnie wnioski będą rozpatrywane na
posiedzeniu Rady (Prezydium) w dniu 15.05 br.

Dla osób, które nie złożą wniosków o wydanie PWZ w powyższych terminach OOIA ustali inny najbliższy termin.

Po zaakceptowaniu złożonych wniosków na posiedzeniu Rady (Prezydium) osoby starające się o PWZ zostaną poproszone zwrotnie mailowo o wysłanie oryginałów dokumentów na adres biura OOIA.

Ad. 2.

Starający się po raz pierwszy o PWZ składa następujące załączniki:

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy do CRF (ze strony Izby) - we wniosku pkt. 1

2. Zaświadczenie z uczelni o odbytych studiach wyższych lub odpis
dyplomu (jeśli uczelnia zdąży wydać) - we wniosku pkt. 2 lub pkt. 3

3. Orzeczenie (nie zaświadczenie) lekarskie wydane przez lekarza
orzecznika (lek. medycyny pracy) - we wniosku pkt. 4

4. Punkty 5, 6, 7 wypełnia we wniosku

5. Zaświadczenie o niekaralności - we wniosku pkt. 10

6. 2 zdjęcia o podanych wymiarach - we wniosku pkt. 11

Punkty z wniosku nr 8 i nr 9 nie dotyczą absolwentów.

W przypadku dostarczenia zaświadczenia z uczelni Izba wydaje zaświadczenie o uzyskaniu tytułu farmaceuty (celem przedłożenia w zakładzie pracy) a PWZ wydaje po otrzymaniu odpisu Dyplomu mgr farmacji (do wglądu oryginał).

Jeśli w przesłanych skanach dokumentów będą błędy (brak dokumentu, brak podpisu, daty itp.) to Rada OOIA (prezydium) mailowo poinformuje absolwenta o konieczności ponownego wysłania prawidłowo wypełnionych dokumentów, które będą ponownie rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu.

Kontakt z biurem będzie możliwy tylko za pomoczą poczty elektronicznej.

Powyższe zasady ustala się do odwołania - komunikat na stronie internetowej OOIA

PREZES ORA

Opracował
mgr farm. Marek Matysik