Przepisy i opracowania

Wykaz aktów prawnych 
(wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*)
dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych

Stan prawny na 05.11.2023r

(zmiany - dział III, opis - dział IV

 

DZIAŁ I Kodeks i Ustawy

 

1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012 

NIA https://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/

 

Farmaceuta (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000097/U/D20210097...

2.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty

DU 2022.0.184

RCL  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/184

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000184

 

Izby aptekarskie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910410179/U/D19910179...

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich 

DU 2021.0.1850

RCL  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1850

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001850

 

Prawo farmaceutyczne (tekst ujednolicony ISAP) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002301/U/D2022230...

4.a)  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

DU 2023.0.1938

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1938

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001938

4.b)  Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Art. 2)

DU 2023.0.1859

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1859

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001859

4.b)  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

DU 2022.0.2301 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002301

 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002561/U/D2022256...

5.a)  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)

DU 2023.0.1938

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1938

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001938

5.b) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Art. 1)

DU 2023.0.1733 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1733

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001733

5.c)  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DU 2022.0.2561 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2561

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002561

 

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002555/U/D2022255...

6.a)  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2023.0.1938

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1938

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001938

6.b) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Art. 2)

DU 2023.0.1733 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1733

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001733

6.c)  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

DU 2022.0.2555 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2555

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002555

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D2005148...

7.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

DU 2023.0.1939

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1939

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001939

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

oraz ich rodzin (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002287/O/D2022228...

8.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

DU 2022.0.2287

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2287

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002287

Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062491824/U/D2006182...

9.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

DU 2020.0.684

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/684

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000684

 

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112051203/U/D20111203...

10.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
DU 2020.0.2055

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2055

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002055
 

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001223/O/D2023122...

11.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2023.0.1223 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1223

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001223

 

Przepisy wprowadzające (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261382/U/D2001138...

12.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2001.126.1382

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/126/1382

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261382

 

Ustawa o wyrobach medycznych (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000974/T/D2022097...

13.a)  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 6)

DU 2023.0.1938

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1938

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001938

13.b) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.

o wyrobach medycznych

DU 2021.0.974

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/974

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000974

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002132/O/D2022213...

14.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
DU 2022.0.2132 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2132

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002132

 

Przepisy wprowadzające 

15.  Ustawa z 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

DU 2009.76.641

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/76/641

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090760641

 

Ustawa o działalności leczniczej (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000295/U/D20200295...

16.a) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)

DU 2021.0.2120

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2120

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002120

16.b)  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 3)

DU 2020.0.2345

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2345

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002345

16.c)  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

DU 2020.0.295 
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/295

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000295

 

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001440/U/D20191440...

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DU 2019.0.1440

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1440

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001440

 

Ustawa - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019...

18.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

DU 2023.0.1605

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1605

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001605

 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001516/U/D2023151...

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

DU 2023.0.1516

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1516

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001516

 

Ustawa o zawodzie felczera (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19500360336/U/D1950033...

20.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

DU 2022.0.1529

RCL  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1529

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001529

 

Ustawa o zdrowiu publicznym (tekst ujednolicony ISAP)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001916/U/D2015191...

21.a)  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

DU 2023.0.1718

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1718

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001718

21.b)  Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2021.0.2469

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2469

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002469

21.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

DU 2021.0.1956

RCL  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1956

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001956

 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000702/U/D20200702...

22.a)  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)

DU 2020.0.2345

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2345

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002345

22.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

DU 2020.0.702

RCL  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/702

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000702

 

Ustawa o produktach biobójczych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110820451/U/D20110451...

23.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

DU 2020.0.836

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/836

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000836

 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039...

24.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

DU 2022.0.551 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/551

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000551

 

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE (tekst ujednolicony ISAP)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000065/U/D2016006...

25. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa zmienia m.in.: 

Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. 

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

DU 2016.0.65

RCL  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/65

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000065

 

Ustawa o rezerwach strategicznych (tekst ujednolicony ISAP)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102291496/U/D20101496...

26.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 21 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

DU 2020.0.2051 
RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2051

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002051

 

Ustawa o produktach kosmetycznych

27.  Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

o produktach kosmetycznych

DU 2018.0.2227

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2227

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002227

 

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

28.  Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o niektórych zawodach medycznych

DU 2023.0.1972

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1972

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001972

 

 

DZIAŁ II Obwieszczenia i rozporządzenia

 

1.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ogłoszony: 2023-10-20

Obowiązuje: 2023-11-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.97

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/97/

 

2.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Ogłoszony: 2023-10-11

Obowiązuje: 2023-10-12

Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.94

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/94/

 

3.  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2022-11-28

Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.121

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/121/

link do rejestru

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/zagadnienia-rejestracyjne/r...

 

4.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 09 października 2023 r.

w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w  całości lub w części finansowane ze środków publicznych 

Ogłoszony: 2023-10-09

Obowiązuje: 2023-10-10

Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.93

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/93/

 

5.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2023.0.2372

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2372

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002372

5.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2023.0.1734

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1734

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001734

5.c)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2023.0.13

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/13

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000013

5.d)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2021.0.1114

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1114

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001114

5.e)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie recept

DU 2020.0.2424

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2424

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002424

 

6.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

DU 2023.0.2077

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2077

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002077

 

7.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19

DU 2023.0.2072

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2072

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002072

 

8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień

DU 2023.0.2056

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2056

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002056

 

9.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

DU 2023.0.1826

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1826

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001826

9.b)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

DU 2023.0.823

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/823

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000823

 

10.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DU 2023.0.1771

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1771

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001771

 

11.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

DU 2023.0.1648

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1648

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001648

 

12.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

DU 2023.0.1368

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001368

12.b)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

DU 2021.0.166

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/166

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000166

 

13.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

DU 2023.0.1127

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1127

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001127

13.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

DU 2022.0.2713

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2713

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002713

13.c)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

DU 2021.0.2499

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2499

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002499

 

14.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

DU 2023.0.1118

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1118

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001118

 

15.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

DU 2023.0.1001

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1001

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001001

15.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

DU 2022.0.1860

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1860

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001860

 

16.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

DU 2023.0.956

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/956

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000956

16.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

DU 2022.0.2172

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2172

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002172

 

17.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

DU 2023.0.785

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/785

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000785

17.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

DU 2022.0.2363

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2363

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002363

 

18.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

DU 2023.0.663

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/663

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000663

 

19.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 

DU 2023.0.79

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/79

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000079

 

20.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

DU 2023.0.69

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/69

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000069

 

21.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

DU 2022.0.2835

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2835

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002835

 

22.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

DU 2022.0.2225

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2225

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002225

22.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

DU 2022.0.1656

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/208

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001656

22.c)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

DU 2022.0.208

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/208

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000208

 

23.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (wcześniejsze z 2022 r. 679, 928, 1025, 1144, 1817, 2019) 

DU 2022.0.2221

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2221

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002221

 

24.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

DU 2022.0.1737

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1737

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001737

 

25.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2022.0.1665

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1665

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001665

 

26.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

DU 2022.0.1621

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1621

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001621

 

27.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

DU 2022.0.1077

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1077

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001077

27.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

DU 2022.0.852

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/852

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000852

 

28.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

DU 2022.0.1027

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1027

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001027

 

29.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

DU 2022.0.969

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/969

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000969

 

30.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

DU 2022.0.950

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/950

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000950

 

31.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DU 2022.0.932

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/932

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000932

 

32.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie praktyki zawodowej w aptece

DU 2022.0.784

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/784

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000784

 

33.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DU 2022.0.734

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/734

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000734

 

34.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

DU 2022.0.153

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000153

 

35.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty

DU 2021.0.2494

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2494

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002494

 

36.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

DU 2021.0.2306

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2306

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002306

36.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

DU 2021.0.668

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/668

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000668

 

37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

 1. DU 2021.0.1922
 2. RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1922

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001922

 

38.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

DU 2021.0.1688

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1688

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001688

38.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

DU 2021.0.1581

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1581

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001581

 

39.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

DU 2021.0.883

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/883

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000883

39.b)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” 

DU 2015.0.2098

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2098

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002098

 

40.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

DU 2021.0.714

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/714

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000714

40.b)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

DU 2017.0.509

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/509

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000509

 

41.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

DU 2021.0.642

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/642

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000642

 

42.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

DU 2021.0.566

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/566

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000566

 

43.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

DU 2021.0.377

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/337

ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000337

 

44.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

DU 2020.0.1847

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1847

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001847

 

45.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

DU 2020.0.1772

RCL https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1772

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001772

 

46.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

DU 2019.0.2108

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2108

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002108

46.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

DU 2018.0.2008

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2008

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

 

47.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

DU 2019.0.2081

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2081

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002081

47.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

DU 2016.0.1044

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1044

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001044

 

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

DU 2019.0.943

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/943

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000943

 

49.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

DU 2018.0.1821

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1821

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001821

 

50.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

DU 2018.0.299

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/299

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000299

 

51  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

DU 2017.0.2337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2337

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002337

 

52.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

DU 2017.0.0885

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/0885

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000885

 

53.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

DU 2016.0.2189

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2189

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002189

 

54.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

DU 2016.0.1769

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1769

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001769

 

55.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

DU 2016.0.1179

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1179

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001179

 

56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

DU 2016.0.816

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/816

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000816

 

57.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

DU 2015.0.481

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/481

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000481

 

58.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

DU 2014.0.765

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/765

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000765

 

59.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

DU 2013.0.1478

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1478

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001478

 

60.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

DU 2013.0.698

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/698

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000698

 

61.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

DU 2013.0.491

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000491

 

62.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

DU 2012.0.1259

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1259

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001259

 

63.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

DU 2012.0.489

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/489

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000489

 

64.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie inspekcji badań klinicznych

DU 2012.0.477

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/477

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000477

 

65Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

DU 2012.0.349

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/349

(podświetlony na niebiesko na stronie RCL)

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000349

(uznany za uchylony – data uchylenia: 2017-01-01)

MZ https://www.gov.pl/zdrowie/sprowadz-leki-z-zagranicy

 

66.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 

DU 2012.0.236

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/236

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000236

 

67.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2011.10.56

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/56

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110100056

67.b)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2003.97.891

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/97/891

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030970891

 

68.a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2010.204.1352

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1352

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102041352

65.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.155.1234

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/155/1234

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091551234

68.c)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.24.151

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/24/151

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090240151

 

69.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

DU 2009.21.118

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090210118

 

70.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

DU 2007.150.1072

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071501072

 

71. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

DU 2007.146.1027

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/146/1027

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071461027

 

72. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

DU 2007.24.153

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/24/153

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070240153

 

73.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

DU 2005.189.1603

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/189/1603

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051891603

 

74.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera

DU 2005.45.434

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/45/434

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050450434

 

75.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

DU 2004.13.115

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/13/115

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040130115

 

76.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

DU 2003.65.612

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/612

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650612

 

77.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

DU 2003.65.609

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/609

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650609

 

78.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

DU 2003.37.325

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/37/325

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030370325

 

79.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

DU 2002.219.1845

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/219/1845

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022191845

 

80.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnejutworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

DU 2002.208.1770

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1770

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022081770

 

81.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

DU 2002.187.1566

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021871566

 

82.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

DU 2002.161.1337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021611337

 

83.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

DU 2002.113.0989

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021130989

 

 

DZIAŁ III Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

 

05 listopada 2023 r.

Dział I (ustawy)

a) Dodano: 

pkt 29 nowy  (D.U. 2023.1972)

b) Zmieniono:

bz

c) Poprawiono:

bz

Dział II (rozporządzenia)

a) Dodano: 

pkt 4 nowy  (obw. MZ 2023.93)

pkt 6 nowy  (D.U. 2023.2077)

pkt 8 nowy  (D.U. 2023.2056)

b) Zmieniono:

pkt 1  nowy (obw. MZ 2023.97) 

pkt 2  nowy (obw. MZ 2023.94)

pkt 5 a, b, c, d, e zmiana (D.U. 2023.2372) zamiast 6 a, b, c, d

pkt 7 ujednolicenie (D.U. 2023.2072) zamiast 9 a, b, c

zmiana numeracji

9 – 10 dawny 4 – 5

11 – 12 dawny 7 – 8

13 – 83 dawny 10 – 80

c) Poprawiono:

bz. 

 

 

DZIAŁ IV Opis opracowania

W dziale pierwszym - ustawy są umieszczone wg klucza ważności (moim zdaniem) z tym, że na pierwszym miejscu jest Kodeks Etyki. W przypadku poprawianej ustawy na pierwszym miejscu jest poprawka (tzn. pod literą a) a na kolejnym ustawa główna lub obwieszczenie Marszałka o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy (pod literą b lub c). 

W dziale drugim - rozporządzenia są umieszczone wg klucza opublikowania w Dzienniku Ustaw z tym, że na pierwszym miejscu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia, które zmienia się co dwa miesiące, a na drugim Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku poprawianego rozporządzenia o kolejności w zestawieniu ogólnym decyduje umieszczenie poprawki najświeższej w Dzienniku Ustaw. Poprawki są umieszczane w pierwszej kolejności (tzn. pod literą a) a na kolejnym miejscu poprawka wcześniejsza czy też właściwe rozporządzenie.

RCL – Rządowe Centrum Legislacji

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Uwagi, zauważone błędy lub ewentualne nowe akty prawne proszę przesyłać na mój adres mailowy marematy@poczta.onet.pl

 

Opole, dn. 05.11.2023 r.

wersja 11/12.2023

(Dz.U. 2023.0. ostatnia poz. 2380) opracował: mgr farm. Marek Matysik

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Opolu

 

Hiperłącza korzystają z zasobów Rządowego Centrum Legislacji oraz z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych 

 

Polecamy strony www Rządowego Centrum Legislacji :

http://rcl.gov.pl

http://www.dziennikustaw.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. 

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. 

W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 1. Konstytucję;
 2. ustawy;
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, a także akty prawne dotyczące: 
  1. stanu wojny i zawarcia pokoju; 
  2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji; 
  3. skrócenia kadencji Sejmu; 
  4. wyborów do Sejmu i Senatu; 
  5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
  6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. stanu wojennego;
  8. stanu wyjątkowego;
  9. stanu klęski żywiołowej;
  10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji "Pomoc"

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję - wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."

Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF