Z dniem 18 kwietnia br. nie będzie można wypisywać leków (itp.) na starych drukach recept Rp. i Rpw. (AKTUALIZACJA 12.04)

Aktualizacja

W dniu dzisiejszym (12.04.19) na stronie RCL legislacja pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Projekt zakłada zmianę obowiązywania starych druków z 12 m-cy na 24 m-ce tj. do 17 kwietnia 2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12321557/12583868/12583869/dokum...

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA

 

Szanowni Państwo

Pragnę przypomnieć, że z dniem 18 kwietnia br. nie będzie można wypisywać leków (itp.) na starych drukach recept Rp. i Rpw.

     Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. ogłoszonym dnia 17 kwietnia 2018 r. a obowiązującym od dnia 18 kwietnia 2018 r. recepty starego wzoru, które obowiązywały przed wejściem w/w rozporządzenia mogą być w użyciu nie dłużej niż do 12 miesięcy - czyli do dnia 17 kwietnia 2019 r.

(Dziennik Ustaw RP 2018 Poz. 745 wraz ze zmianami 1773/2018 i 436/2019)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

1) W przypadku recept Rp. (tzw. białych) zmianie podlega opis rubryki dla lekarza (stomatologa, felczera, pielęgniarki) i brzmi on:

Dane i podpis osoby uprawnionej (załącznik nr 6)

2) W przypadku recept Rpw. (tzw. różowych z wtórnikiem)

usunięta zostaje rubryka „Data realizacji od dnia” (załącznik nr 7)

     Przypominam, że w/w rozporządzenie dotyczy wszystkich recept tzn. zarówno refundowanych jak i pełnopłatnych wystawionych od dnia 18 kwietnia br..

Należy jednak pamiętać, ze zgodnie z art. 95c Ustawy Prawo farmaceutyczne recepta 100% nie musi odpowiadać wzorowi.

Art. 95c. Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12.

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne DU 2019.0.499)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

     Dla wielu lekarzy wypisujących recepty ręcznie (na gotowych drukach recept) problemem będzie wymiana druków (nie dotyczy to recept drukowanych w gabinecie bo można wzór łatwo uaktualnić).

     Prawdopodobnie Ministerstwo Zdrowia wyda komunikat przedłużający ważność starych wzorów lub na nowo zinterpretuje § 8 wspomnianego już rozporządzenia w sprawie recept.

Natomiast recepty wystawione przed 18 kwietnia 2019 r. nadal zachowują ważność.

Opole, dn. 03.04.2019 r.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA