KOMUNIKAT OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Uprzejmie prosimy członków Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej o terminowe uiszczanie składek członkowskich, których wysokość określona została w uchwale nr 14/3/R-VII/2018 Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Informujemy, iż z dniem 16 kwietnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97) – dalej: UZF. Ustawa wprowadza szereg zmian również w odniesieniu do ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991 Nr 41, poz. 179 z późn. zm.) - dalej: UIA.

Zgodnie z dyspozycją dodanego od 16 kwietnia 2021 r. art. 8f ust. 1 pkt 5 UIA skreślenie z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje wskutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Zwracamy też uwagę na art. 25 UZF, zgodnie z którym zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów. Z brzmienia art. 25 UZF jednoznacznie wynika, że wpis do rejestru farmaceutów jest warunkiem koniecznym wykonywania zawodu farmaceuty, a wykreślenie z tego rejestru (na przykład z uwagi na nieopłacanie składek przez okres 24 miesięcy) uniemożliwia wykonywanie zawodu farmaceuty.

Jednocześnie, w przypadku braku możliwości opłacenia całej zaległej kwoty składek członkowskich prosimy o kontakt z Opolską Okręgową Izbą Aptekarską oraz przesłanie na adres biura wniosku o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należnej spłaty na raty. Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Izby lub na stronie internetowej Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w zakładce Formularze i wnioski. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające brak możliwości spłaty zaległych składek członkowskich.