Ryczałt za lek recepturowy 14 zł

Za Śląską Izbą Aptekarską

"Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 14 zł(2800 zł x 0.50% = 14 zł)

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
- Dz.U.2020.357 ze zmianami - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7.

"Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku."

- Dz.U.2020.1596 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1596

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2021 roku 2800 zł,
  • minimalna stawka godzinowa wynosi w 2021 roku 18,30 zł."

mgr farmacji Marek Matysik

wiceprezes ORA