Realizacja recept zza wschodniej granicy

Realizacja recept zza wschodniej granicy pisanych cyrylicą

Podstawa prawna:

§ 15.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018r. (DU2018 poz. 745)

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1  lub     

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

"§ 15.1. Recepta transgraniczna, zawierająca dane, o których mowa w art. 96a ust. 1a pkt 1–5 i 7–14 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a także adres udzielenia świadczenia i oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest realizowana za pełną odpłatnością. 

2. Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska niebędąca receptą, o której mowa w ust. 1, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: 

1)  imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2)  adres pacjenta; 

3)  nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;

4)  postać;

5)  moc;

6)  ilość;

7)  datę wystawienia recepty; 

8)  dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę. 

  3. Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polski państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością.

  4. Jeżeli recepta, o której mowa w ust. 1, zawiera dane określone w art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej. "

   

  Jak wynika z pkt. 2 cytowanego rozporządzenia wszystkie te dane powinny być też czytelne dla osoby realizującej receptę jak i kontrolującej.

  Najważniejszymi danymi, które powinny być wypisane alfabetem łacińskim to podpunkty 3 – 7 czyli informacje dotyczące leku oraz data wystawienia recepty.

  Pozostałe dane mogą być zapisane cyrylicą a my możemy uzyskać polską wersję od osoby okazującej receptę do realizacji (czyli tak jak w przypadku nieczytelnych danych na recepcie krajowej).

  Ze względu na brak miejsca na rewersie oryginalnej recepty farmaceuta powinien zapisać dane z podpunktów 1, 2 i 8 na osobnej kartce i dołączyć ją do recepty w celach kontrolnych.

  mgr farm. Marek Matysik

  wiceprezes ORA