Najważniejsze informacje w sprawie realizacji recept papierowych.

Od 1 stycznia 2019 r. apteka w czasie realizacji recepty wytwarza Dokument Realizacji Recepty (DRR), który jest równoznaczny z jej otaksowaniem (dotyczy to również recept i odpisów wystawionych w 2018 roku)

 

Ustawodawca nie wymaga nadruku taksacji na recepcie czy też dołączenia wydruku do recepty (§7.3 rozp. MZ z 13.04.18 DU-2018.745 ze zmianami w rozp. MZ z 11.09.18 DU-1773) oraz nie wymaga zapisywania zmian dokonanych podczas realizacji recepty na jej rewersie (wydano odpowiednik, nr ZHK, nr leg. IB, zmiana dawkowania itp.). Wyjątkiem jest czasowy brak dostępu do systemu teleinformatycznego (awaria) i wtedy musimy dane wymagane na DRR wydrukować i przechowywać (§7.4 rozp. MZ jw).

Farmaceuta retaksuje receptę elektronicznie w systemie aptecznym i ew. poprawki dokonuje w DRR i ponownie go wysyła.

Myślę jednak, że ze względu na wieloletnie przyzwyczajenia, recepty papierowe powinny być otaksowane na dotychczasowych zasadach (np. wydruk), bo to ułatwi nam ich retaksowanie a w systemie aptecznym można je sprawdzać ponownie przy zestawieniu dziennym.

Powyższą sugestię oraz decyzję pozostawiam kierownikom aptek.

 

DRR wytwarzamy dla recepty:

1. elektronicznej refundowanej i pełnopłatnej,

2. papierowej refundowanej i pełnopłatnej,

3. recepty farmaceutycznej,

4. odpisu recepty.

 

W przypadku recepty papierowej refundowanej wystawionej dla pacjentaz UE należy wpisać do DRR:

1. nr EKUZ (lub nr poświadczenia itd. tak jak dotychczas - robimy ksero karty EKUZ dla NFZ)

2. nr dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, dowód osobisty)

3. datę urodzenia (akapit poniżej).

   

  Recepty pacjenta spoza UE ubezpieczonego w Polsce dotyczy pkt 2 (paszport - sugeruję zrobić ksero) i pkt 3.

   

  Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 21 grudnia br. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-uzupelniania-drr) w DRR realizowanej recepty papierowej 100%  musi być PESEL pacjenta (lub jego data urodzenia). 

   

  Wpisanie PESELU na recepcie należy do obowiązków lekarza (felczera, pielęgniarki) lecz jeśli go nie ma na recepcie pełnopłatnej to osoba realizująca musi go ustalić na podstawie dokumentu pacjenta i umieścić go w DRR.

   

  Z rozp. MZ w sprawie recept (czyli również 100%) wynika, że w przypadku recept pełnopłatnych, recept farmaceutycznych oraz odpisów recept oprócz

  1. PESELU (czy daty ur.)

   wpisujemy do systemu:

  2. datę wystawienia (i ew. datę realizacji jeśli jest),

  3. nr PWZ osoby wystawiającej,

  4. REGON (jeśli jest),

  5. nr recepty (jeśli nadano),

  6. oraz wszystkie zmiany dokonywane przy realizacji recepty

   

  DRR nie dotyczy:

  1. recepty weterynaryjnej,

  2. recepty transgranicznej,

  3. recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości oraz 

  4. zapotrzebowania.

  W przypadku recept 1 - 3 należy drukować taksację.

   

  Poniżej link do opracowania dr n. farm. Piotra Brukiewicza Prezesa ŚIA w Katowicach dotyczącego wszystkich zmian od 1-go stycznia

  https://katowice.oia.pl/news/show/id/7750#tabs

   

  mgr farm. Marek Matysik

  wiceprezes ORA

  Opole 01.01.2019 r.

   

  opracowano na podstawie:

  1. Ustawa Prawo Farmaceutyczne DU 2017.2211 ze zmianami,

  2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty DU 2018.697

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. DU 2018.745 ze zmianą DU 2018.1773