Między godz. 10 a 12 apteka może wydawać leki młodszym pacjentom

Rada Ministrów rozporządzeniem o zmianach... z dnia 01 kwietnia 2020 DU 577  znowelizowała Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca br DU 566

Zmiana polega na dodaniu: 

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.”

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056601.pdf

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf

mgr farm. Marek Matysik