Informacja w sprawie naboru na specjalizację z dziedziny farmacja apteczna

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego farmaceutów w dziedzinie farmacja apteczna.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 201, poz. 516), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.                                            

   

   

  Serdecznie zapraszam

  Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego

  Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach